VEDTÆGTER

for foreningen VINYLEN

§ 1

Foreningens navn er Vinylen og dens hjemsted er Svendborg Kommune.

§ 2

Foreningens for mål er

 • At drive pladeforretningen Vinylen, Pt. Beliggende Møllergade 34, 5700 Svendborg.
 • At formidle salg af brugte grammofonplader via forretningen.
 • At arrangere musikaktiviteter for medlemmerne.

§ 3

MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver, der støtter foreningens formål.

Stk. 2.:På alle køb opnås en rabat, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4

MEDLEMSSKAB

Ved indmeldelse betales et af generalforsamlingen fastsat beløb. Medlemskabet anses ikke for gyldigt før beløbet er indbetalt.

 

§ 5

STEMMERET

Medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamlinger, såfremt medlemskontingentet er betalt.

Stk. 2. Der kan stemmes pr. fuldmagt af et andet fuldgyldigt medlem, som møder personligt frem. Fuldmagten skal præcist definere, hvilke personer og emner den befuldmægtigede kan stemme om.

§ 6

GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1.:Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. kvartal.

Stk. 3.:Indkaldelsen, der skal offentliggøres senest 3 uger før afholdelsen, sker ved opslag i butikken og på hjemmesiden.

Stk. 4.: Dagsorden samt evt. forslag til lovændringer skal offentliggøres på hjemmesiden senest 1 uge før afholdelsen.

Stk. 5.: Dagsorden skal minimum indeholde:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Registrering af stemmeberettigede medlemmer.
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Retningslinjer for provision og eventuelle andre ydelser fastsættes.
 • Retningslinjer for medlemskab fastsættes, herunder kontingent og medlemsrabatter.
 • Indkomne forslag
  Bestyrelsens ideer vedr. fremtidige tiltag.
 • Valg af bestyrelse samt suppleanter
 • Valg af revisor

Stk. 6.: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst ¼ af alle stemmeberettigede medlemmer eller mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.

Stk. 7.: Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal og kan gøres skriftlig såfremt en af de fremmødte ønsker dette. Beslutninger vedr. lovændringer og/eller opløsning kræver dog minimum 2/3 flertal.

 

Stk. 8.: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen el. mindst 25% af alle stemmeberettigede. Indkaldelsesproceduren samt procedure i øvrigt følger samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 7

BESTYRELSEN

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 6-8 personer. Valgperioden er frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær på sit første møde.

§8. BESTYRELSESMØDE

Stk. 1:Bestyrelsesmøder afholdes efter behov dog mindst 2 gange årligt og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. 

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 1/2 af bestyrelsen er fremmødte. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er beslutningen forkastet.

§9.

FORHANDLINGSPROTOKOL

Stk. 1.: Forhandlingsprotokol føres over alle bestyrelsesmøder, samt generalforsamlinger.

 

 

§ 10

SAMARBEJDE

Vinylen kan indgå samarbejde med andre foreninger, sponsorer, erhvervsliv, organisationer og grupper. Sådanne samarbejdsrelationer besluttes indgået af bestyrelsen med ansvar over for generalforsamlingen.

 

 

 • 11.

DEN DAGLIGE DRIFT

Stk. 1: Bestyrelsen udpeger blandt medlemmerne en Forretningsfører, der er ansvarlig for driften af forening og butik.

 

Stk. 2: Forretningsføreren tegner foreningen overfor alle offentlige myndigheder og pengeinstitutter (herunder udbydere af betalingsløsninger).

 

Stk. 3: Forretningsføreren uddelegerer en del af sine ledelsesbeføjelser til et ledelsesteam bestående af 1-2 frivillige. Denne uddelegering skal fremgå af en stillingsbeskrivelse der godkendes af bestyrelsen og fremlægges til orientering på førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk. 3: Det daglige arbejde varetages af frivillige udpeget af ledelsesteamet. Der ydes ingen løn. Frivillige opnår én af bestyrelse fastsat rabat ved køb i butikken.

§ 12

REGNSKAB

Stk. 1.:Butikslederen er ansvarlig for regnskabet og at dette er i overensstemmelse med god regnskabsskik og lovgivningen.

Stk. 2: Bogføring kan efter beslutning i bestyrelsen varetages af lønnet bogholder.

Stk. 3.: Foreningens revisor samt butikslederen reviderer det årlige regnskab samt status, og fremlægger dette på generalforsamlingen. Ligeledes påhviler det disse at indsende fornødne regnskaber til de offentlige myndigheder m.v.

§ 13

ØKONOMISK ANSVAR

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, således at foreningens kreditorer herudover ikke kan gøre noget krav mod de enkelte medlemmer gældende medmindre der foreligger strafbare forhold.

§ 14

OVERSKUD

En del af foreningens eventuelle overskud udloddes til støtte for den rytmiske musik i Svendborg Kommune. Beløb og modtagere besluttes af bestyrelsen.

§ 15

OPLØSNING

Stk. 1.: Beslutning om opløsning kan efter forud skriftlig forslag til alle medlemmer, tages af en ordinær el. ekstraordinær generalforsamling, som følger den i §6 beskrevne procedure.

 Stk. 2.: Foreningens midler fordeles ved opløsning efter generalforsamlingens beslutning i overensstemmelse med §14.

Godkendt på generalforsamling d. 23. marts 2022